Gabinet psychoterapeutyczny Nadzieja mgr Ewa Filipiak

Gabinet psychoterapeutyczny Wrocław
PSYCHOTERAPIA DOROSŁYCH / PSYCHOTERAPIA MAŁŻEŃSTW I PAR / PSYCHOTERAPIA DZIECI I MŁODZIEŻY

gabinet psychoterapeutyczny Wrocław, psychoterapeuta Wrocław, psychoterapia Wrocław, nadzieja, Wrocław, Ewa Filipiak

PSYCHOTERAPIA DOROSŁYCH

Trudno jest wymienić wszystkie trudności oraz problemy, z jakimi osoby zgłaszają się do mnie po pomoc psychoterapeutyczną. Najogólniej można powiedzieć, że przychodzą do mnie Ci, którzy doświadczają cierpienia z różnych powodów. Często towarzyszy im też silne pragnienie zmiany. Poniżej wymienię najczęstsze problemy, z jakimi się spotykam w swojej pracy psychoterapeutycznej.

Podczas terapii możesz uzyskać pomoc między innymi w:

 • stanach: obniżonego nastroju, lękowych;
 • utracie sensu życia i motywacji do działania;
 • trudnościach w przeżywaniu i wyrażaniu emocji;
 • niskim poczuciu własnej wartości, nieśmiałości, lęku przed odrzuceniem;
 • problemach interpersonalnych;
 • poczuciu niezadowolenia z realizacji siebie i swoich możliwości;
 • przeżywaniu żałoby, rozstania, separacji;
 • zachowaniach autoagresywnych: próby samobójcze, samookaleczenia;
 • zaburzeniach depresyjnych;
 • zaburzeniach lękowych: PTSD, fobie, ataki paniki, lęk społeczny, zaburzenia obsesyjno – kompulsyjne;
 • zaburzeniach odżywiania: anoreksja, bulimia.
 • Zaburzeniach osobowości
 • Prowadzę także psychoterapię DDA (Dorosłe Dzieci Alkoholików) i DDD (Dorosłe Dzieci z rodzin Dysfunkcyjnych) oraz wspomaganie rozwoju osobistego.

  Sesje psychoterapii indywidualnej odbywają się przeważnie raz w tygodniu i trwają 50 minut.

  PSYCHOTERPAIA RODZIN I PAR

  Warto wybrać się na konsultację z psychoterapeutą, gdy w Twoim związku zaczyna narastać nieporozumienie lub przeżywacie kryzys. Samo spotkanie się ze swoim partnerem na neutralnym gruncie w obecności terapeuty daje możliwość nabrania dystansu, wyrażenia własnych uczuć, potrzeb, oczekiwań oraz pozwala zrozumieć i usłyszeć, co ma do powiedzenia Twój partner.

  Zapraszam na psychoterapię rodziny oraz pary, które:

  - doświadczają trudności w porozumiewaniu się lub mają problemy w relacjach z poszczególnymi członkami rodziny;
  - mają trudności wychowawcze;
  - przeżywają zmiany w związku z przyjściem na świat dziecka, dorastaniem dzieci, odejściem dzieci z domu, podjęciem lub utratą pracy przez partnera;
  - doświadczają niepowodzenia i komplikacje w związku;
  - zastanawiają się czy zostać razem, czy też lepiej się rozstać i chcą podjąć właściwą decyzję;
  - mają poczucie izolacji emocjonalnej, skrzywdzenia, wykorzystywania, „używania", zwątpienia w dobrą wolę partnera;
  - utraciły wzajemne zaufanie i poczucie bezpieczeństwa w związku ze zdradą partnera;
  - doświadczają trudności związane z dorastaniem dziecka
  - mają problemy u dzieci związane z: lękiem, depresją, zachowaniami agresywnymi, objawami psychosomatycznymi; zaburzenia odżywiania.

  Sesje psychoterapii pary odbywają się przeważnie raz na dwa tygodnie i trwają półtorej godziny (90 minut). Psychoterapię rodzin i par prowadzi dwóch psychologów, terapeutów – Ewa Filipiak i Leszek Filipiak

  PSYCHOTERAPIA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

  Możliwe, że w tej chwili odczuwasz niepokój związany z Twoim dzieckiem. Nie wiesz, co się z nim dzieje. Martwisz się tym, że Twoje dziecko zachowuje się w zaskakujący czy niezrozumiały dla Ciebie sposób. Być może doświadczasz teraz poczucia bezradności oraz lęku wobec niego. Próbowałeś stosować różnych metod wychowawczych, szukałeś porad u różnych osób, ale bez powodzenia. Pojawia się myśl, co teraz..., co dalej...

  W odpowiedzi na Twoje wątpliwości i niepokoje zapraszam Cię na spotkanie, gdzie będziesz mógł skonsultować trudności, jakich doświadczasz w roli rodzica. Wspólnie spróbujemy zrozumieć to, co się dzieje z Twoim dzieckiem oraz zastanowimy się nad najlepszą dla niego formą pomocy.

  Zapraszam na psychoterapię dzieci i młodzież, które mają:

  • zaburzenia emocjonalne o charakterze lękowym: lęki, fobie np. szkolna (odmowa chodzenia do szkoły), lękowe zaburzenia separacyjne (SAD), zaburzenia obsesyjno – kompulsyjne (OCD);
  • zburzenia ze spektrum autyzmu: Autyzm, Zespół Aspergera
  • zaburzenia depresyjne;
  • zaburzenia zachowania, zaburzenia opozycyjno – buntownicze (ODD);
  • zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (ADHD);
  • zaburzenia odżywiania: anoreksja, bulimia;
  • poczucie niskiej wartości, negatywny obraz siebie, brak wiary we własne możliwości; trudności z radzeniem sobie ze stresem
  • skłonności autoagresywne: próby samobójcze, samookaleczenia;
  • tendencję do agresywnego reagowania i nie umieją kontrolować swojej złości;
  • trudność z adaptacją do nowych, trudnych sytuacji życiowych np. rozwód rodziców, zmiana szkoły, żałoba po śmierci bliskiej osoby;
  • brak motywacji do nauki i innego rodzaju trudności związane z nauką szkolną;
  • problemy w nawiązywaniu i utrzymywaniu relacji z rówieśnikami, są nieśmiałe.

  PSYCHOTERAPIA UZALEŻNIENIA I WSPÓŁUZALEŻNIENIA

  „Uzależnienie to coś, co jest trudno przerwać. To znaczy, że trzeba coś robić nawet kiedy już się tego nie chce. Uzależnienie to tragedia polegająca na tym, że człowiek sam, wbrew instynktowi samozachowawczemu, zwraca się przeciwko sobie i kieruje się w stronę śmierci.” (J. Mellibruda)

  Osobom borykającym się z problemem uzależnienia lub współuzależnienia w swoim życiu polecam terapię u mojego męża dr Leszka Filipiak, który jest psychologiem klinicznym, specjalistą psychoterapii uzależnień, psychoterapeutą w trakcie procesu certyfikacji, doktorem nauk społecznych w dziedzinie nauk o polityce.

  Telefon: 570 458 884

  dr Leszek Filipiak oferuje psychoterapię indywidualną dla osób uzależnionych i członków rodzin w sytuacji:

  - uzależnienia od alkoholu;
  - uzależnienia od hazardu;
  - uzależnienia od narkotyków
  - uzależnienia behawioralnego np. uzależnienia od komputera, gier, zakupów itp.;
  - zaburzenia kontroli impulsów;
  - współuzależnienia;
  - DDA.

  DIAGNOZA PSYCHOLOGICZNA

  Diagnoza psychologiczna dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych

  Diagnoza psychologiczna jest procesem zmierzającym do wyjaśnienia całościowego funkcjonowania psychicznego osoby, w kontekście jej indywidualnych sposobów myślenia, odczuwania i zachowania. Psycholog w oparciu o odpowiednie narzędzia diagnostyczne np. wywiad psychologiczny, obserwację, wybrane kwestionariusze i testy stara się rozpoznać psychologiczne mechanizmy funkcjonowania osoby badanej, wyjaśnić pojawiające się problemy oraz przewidywać możliwości i sposób ich zmiany. Diagnoza służy również poznaniu potencjału rozwojowego oraz wewnętrznych zasobów, mocnych stron osoby. Proces diagnostyczny obejmuje przeprowadzenie wywiadu psychologicznego, który jest poznaniem dotychczasowej historii życia osoby oraz określeniem przebiegu i charakteru jej bieżących trudności. W diagnozowaniu dzieci i młodzieży ma zastosowanie wywiad rozwojowy z jego opiekunami, który służy zebraniu ogólnych informacji na temat: przebiegu okresu prenatalnego dziecka (ciąży), przebiegu okresu perinatalnego (okołoporodowego), przebiegu okresu postnatalnego dziecka (po narodzinach), czynników, które wpłynęły na rozwój dziecka - w szczególności środowiskowy kontekst rozwoju, w tym relacje dziecko - rodzic oraz funkcjonowanie rodziny dziecka i związki dziecka i rodziny z otoczeniem społecznym, a także czynniki ryzyka potencjalnie zaburzające rozwój. Zakres prowadzonego wywiadu rozwojowego może być dużo szerszy i zależy od wieku dziecka, problemów zgłaszanych przez osobę przychodząca na badanie i celu diagnozy. W zależności od złożoności problemu, z którym zgłasza się osoba oraz ustalonego celu badania, wykonywane są inne wystandaryzowane testy. Czas przeznaczony na diagnozę trwa zwykle od dwóch do czterech spotkań. Ostatnie spotkanie służy omówieniu wyników przeprowadzonego badania.

  Rodzaje wykonywanej przeze mnie diagnozy psychologicznej

  1. Badanie intelektu (IQ) określanie poziomu inteligencji ogólnej, płynnej oraz skrystalizowanej. W przypadku Skal Inteligencji i Rozwoju dla Dzieci i Młodzieży (IDS – 2), badane są zdolności poznawcze takie jak: przetwarzanie wzrokowe, pamięć długotrwałą, szybkości przetwarzania, krótkotrwała pamięć słuchowa, krótkotrwała pamięć wzrokowo- przestrzenna, rozumowanie abstrakcyjne i rozumowanie werbalne. Ponadto za pomocą IDS - 2 można dokonać oceny funkcji wykonawczych. Oprócz inteligencji i funkcji wykonawczych, IDS-2 bada również ogólne funkcje rozwojowe – kompetencje. Testy mierzą umiejętności psychomotoryczne, kompetencje społeczno-emocjonalne, kompetencje szkolne i postawę wobec pracy. Dzięki temu możemy otrzymać wszechstronny obraz rozwoju każdego dziecka. Wykonuję między innymi następujące testy: Test Matryc Ravena, Neutralny Kulturowo Test Inteligencji Cattella (CFT), Skala Inteligencji Stanford-Binet 5 (SB5), Skale Inteligencji i Rozwoju dla dzieci dla Dzieci i Młodzieży (IDS – 2), Skale Inteligencji i Rozwoju dla dzieci w wieku 5–10 LAT (IDS), Skale Inteligencji i Rozwoju dla Dzieci w Wieku Przedszkolnym (IDS-P).

  2. Diagnoza osobowościowa  w celu stworzenia charakterystyki profilu osobowościowego lub w kierunku zaburzeń osobowości. W zależności od potrzeb do diagnozy tej wykorzystuję liczne kwestionariuszowe, testy osobowości takie jak: MMPI-2, SCID-5-PD, EPQ-R, ACL, NEO-PI-R, NEO-FFI.

  3. Diagnoza neuropsychologiczna dzieci, młodzieży i osób dorosłych pomaga w ocenie funkcjonowania poznawczego i określenia ewentualnych dysfunkcji ośrodkowego układu nerwowego. Testy wykonywane są w zależności od rodzaju trudności osoby. W diagnozie neuropsychologicznej między innymi wykorzystuję następujące narzędzia: MMSE, ACE-III, MoCA, FAB, CVLT, AVLT, HVLT-R, DUM, BVRT, RVDLT, MST, TFZ, DTVP, WCST, TMT, D2, Behawioralny test nieuwagi, TRZ, PALS, Bostoński Test Nazywania, Test Fluencji Słownej, RHLB-PL, KPD, Zestaw prób do badania procesów poznawczych u pacjentów z uszkodzeniami mózgu (Łucki 1993).

  4. Diagnoza w kierunku zaburzeń hiperkinetycznych (ADHD) u dzieci i młodzieży w skład której wchodzi diagnoza neuropsychologiczna oraz wykorzystywany jest Zestaw Kwestionariuszy do Diagnozy ADHD (Conners 3).

  5. Diagnoza w kierunku całościowych zaburzeń rozwojowych (Autyzm, Zespół Aspergera) u dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych. Wykorzystuję tu liczne próby kliniczne, kwestionariusze oraz standaryzowane narzędzia między innymi: Protokół obserwacji do diagnozowania zaburzeń ze spektrum autyzmu (ADOS-2), Zestaw Kwestionariuszy do Diagnozy Spektrum Autyzmu (ASRS), M-CHAT, CARS, ASAS, ASDI, CAST, ADI-R, IDS.

  6. Diagnoza w kierunku zaburzeń nastroju oraz nerwicowych u dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych - Zestaw Kwestionariuszy do Diagnozy Depresji u Dzieci i Młodzieży (CDI 2) Kwestionariusz do Pomiaru Depresji (KPD), Inwentarz Stanu i Cechy Lęku dla Dzieci (STAIC), Inwentarz Stanu i Cechy Lęku (STAI), Test Niedokończonych Zdań Rottera (RISB).